Fett- og luktreduksjon med UV-lys og ozon

UV Safe™

Filtreringssystem med UV-lys og ozon for eliminering av fett og luktreduksjon

  • Brukes når det er svært høye krav til rensing av avtrekksluften fra storkjøkkenet til f.eks. muliggjøre varmegjenvinning
  • Reduserer lukt fra kjøkkenet som kan forstyrre omgivelsene
  • Luftkjølt elektronikk og LED-indikasjon sørger for optimal funksjon
  • Utrolig enkel montering og smidig vedlikehold
  • Systemet oppfyller de høyest tenkelige sikkerhetskravene

Slik fungerer UV Safe

UV SAFE er et komplett system for fett- og luktreduksjon i storkjøkken. Avtrekksluften filtreres i tre trinn. Først skilles de fleste fettpartiklene ut i Cyklotec syklonfilteret. Deretter skjer det en ytterligere filtrering og temperaturreduksjon i et nettingfilter. Gjenværende fett og lukt belyses med UV-lys i filterhusets reaksjonskammer. Prosessen fortsetter også ut i avtrekkskanalen. UV-lys bryter ned fettets proteinkjeder i mindre deler. Ozonet omdanner deretter de nedbrutte fettmolekylene til karbondioksid, vann og en liten mengde støv. Disse restproduktene transporteres ut med avtrekksluften. Ev. overskytende ozon blir til oksygen. For å oppnå best mulig nedbrytning av fett og luktstoffer må avtrekksluften være i kontakt og reagere med ozon i minst to sekunder. Lengden på kanalen bør derfor måles slik at det tar minst to sekunder før luften strømmer fra filteret til omgivelsene.

Økt pålitelighet med luftkjølt elektronikk

All elektronikk, som f.eks. Ballsater som styrer UV-lysrør, er følsomme for høye temperaturer. Selv ved omgivelsestemperaturer på rundt 50 grader Celsius reduseres levetiden og påliteligheten dramatisk. Konsekvensen kan være at riktig strømstyrke ikke tilføres UV-lysrørene. Disse avgir da ikke tilstrekkelig kraft eller går helt ut. I vår konstruksjon er ballastene luftkjølte, noe som sikrer full effekt på lysrørene selv ved temperaturer på rundt 90 grader celsius i avtrekksluften. Det er også viktig å beskytte elektronikken mot fett og ozon. Vi har derfor designet luftkjølingen slik at oljeholdig luft og ozon effektivt hindres i å komme i kontakt med ballaster, EMC-filtre, stikkontakter og kabler.

Komplett system

UV SAFE er et komplett filtreringssystem som består av følgende deler:

- Filterhus med UV-lysrør, målespjeld og nettingfilter
- Filterkassetter (syklonfilter Cyklotec)
- Kraftenhet
- Betjeningspanel
- Alle deler unntatt kraftenheten og betjeningspanelet er fabrikkmontert.

Betjeningspanel

UV Safe styres med betjeningspanelet. All nødvendig informasjon kan avleses på panelet. Nederst på panelet står hvor mange timer som er igjen til bytte av UV-rør og når det er tid for rengjøring. Med et enkelt trykk på en knapp kommer du inn i vedlikeholds- og servicemenyen.

Betjeningspanelet aktiveres når du trykker på skjermen. Lysdioden (LED) nederst til venstre lyser grønt under drift.

 

Tre-trinns filtrering

1. I syklonfilteret skjer utskillelsen med sentrifugalkraft. Fett kondenseres mot syklonens vegg og renner inn i oppsamlingskaret.

1. I syklonfilteret skjer utskillelsen med sentrifugalkraft. Fett kondenseres mot syklonens vegg og renner inn i oppsamlingskaret.

2. 2.	Når luften passerer gjennom nettingfilteret, senkes temperaturen og det skapes en jevn luftstrøm. Det er viktig for at fordelene med UV-lys kan utnyttes optimalt.

2. 2. Når luften passerer gjennom nettingfilteret, senkes temperaturen og det skapes en jevn luftstrøm. Det er viktig for at fordelene med UV-lys kan utnyttes optimalt.

3. 3.	UV-lys og ozon dannes av lysstoffrør plassert i reaksjonskammeret til filterhuset. Når luftstrømmen møter UV-lys og ozon, skjer det en nedbrytning av gjenværende fett og luktstoffer.

3. 3. UV-lys og ozon dannes av lysstoffrør plassert i reaksjonskammeret til filterhuset. Når luftstrømmen møter UV-lys og ozon, skjer det en nedbrytning av gjenværende fett og luktstoffer.