UV SAFE

Filtreringssystem med UV-lys og ozon for eliminering av fett og luktreduksjon.

  • Brukes når det er svært høye krav til rensing av avtrekksluften fra storkjøkkenet til f.eks. muliggjøre varmegjenvinning
  • Reduserer lukt fra kjøkkenet som kan forstyrre omgivelsene
  • Luftkjølt elektronikk og LED-indikasjon sørger for optimal funksjon
  • Enkel montering og fleksibelt vedlikehold
  • Systemet oppfyller de høyest tenkelige sikkerhetskravene

Slik fungerer UV SAFE

UV SAFE er et komplett system for fett- og luktreduksjon i storkjøkken. Avtrekksluften filtreres i tre trinn. Først skilles de fleste fettpartiklene ut i Cyklotec syklonfilteret. Deretter skjer det en ytterligere filtrering og temperaturreduksjon i et nettingfilter. Gjenværende fett og lukt belyses med UV-lys i filterhusets reaksjonskammer. Prosessen fortsetter også ut i avtrekkskanalen.

UV-lys bryter ned fettets proteinkjeder i mindre deler. Ozonet omdanner deretter de nedbrutte fettmolekylene til karbondioksid, vann og en liten mengde støv. Disse restproduktene transporteres ut med avtrekksluften. Ev. overskytende ozon blir til oksygen. For å oppnå best mulig nedbrytning av fett og luktstoffer må avtrekksluften være i kontakt og reagere med ozon i minst to sekunder. Lengden på kanalen bør derfor måles slik at det tar minst to sekunder før luften strømmer fra filteret til omgivelsene.

Økt pålitelighet med luftkjølt elektronikk

All elektronikk, som f.eks. Ballsater som styrer UV-lysrør, er følsomme for høye temperaturer. Selv ved omgivelsestemperaturer på rundt 50 grader Celsius reduseres levetiden og påliteligheten dramatisk. Konsekvensen kan være at riktig strømstyrke ikke tilføres UV-lysrørene. Disse avgir da ikke tilstrekkelig kraft eller går helt ut.

I vår konstruksjon er ballastene luftkjølte, noe som sikrer full effekt på lysrørene selv ved temperaturer på rundt 90 grader celsius i avtrekksluften. Det er også viktig å beskytte elektronikken mot fett og ozon. Vi har derfor designet luftkjølingen slik at oljeholdig luft og ozon effektivt hindres i å komme i kontakt med ballaster, EMC-filtre, stikkontakter og kabler.

Komplett system

UV SAFE er et komplett filtreringssystem som består av følgende deler:

  • Filterhus med UV-lysrør, målespjeld og nettingfilter
  • Filterkassetter (syklonfilter Cyklotec)
  • Kraftenhet
  • Betjeningspanel
  • Alle deler unntatt kraftenheten og betjeningspanelet er fabrikkmontert.

Betjeningspanel

UV SAFE styres med betjeningspanelet. All nødvendig informasjon kan avleses på panelet. Nederst på panelet står hvor mange timer som er igjen til bytte av UV-rør og når det er tid for rengjøring. Med et enkelt trykk på en knapp kommer du inn i vedlikeholds- og servicemenyen.

Filtrering

Avtrekksluften filtreres i tre trinn.

1. I syklonfilteret skjer utskillelsen med sentrifugalkraft. Fett kondenseres mot syklonens vegg og renner inn i oppsamlingskaret.

2. Når luften passerer gjennom nettingfilteret, senkes temperaturen og det skapes en jevn luftstrøm. Det er viktig for at fordelene med UV-lys kan utnyttes optimalt.

3. UV-lys og ozon dannes av lysstoffrør plassert i reaksjonskammeret til filterhuset. Når luftstrømmen møter UV-lys og ozon, skjer det en nedbrytning av gjenværende fett og luktstoffer.

Betjeningspanelet aktiveres når du trykker på skjermen. Lysdioden (LED) nederst til venstre lyser grønt under drift.

Brannsikkerhet med rene kanaler

Den effektive 3-trinns filtreringen minimerer behovet for å rengjøre avtrekksluftkanalen. Siden brennbart fett ikke tilføres og setter seg fast i avtrekksluftkanalen, reduseres også faren for brannspredning via kanalsystemet.

Redusert lukt

Ved matlaging frigjøres nesten alltid stoffer som lukter. Disse stoffene, som ofte er i gassform, kan ikke fanges opp av konvensjonelle filtre. Lukten spres derfor til omgivelsene med avtrekksluften fra kjøkkenet.

Med UV SAFE kan disse luktene reduseres til et minimum. Ozonet oksiderer med de luktproduserende molekylene, og etterlater bare vann, oksygen og karbondioksid. Å eliminere forstyrrende lukter med ozon er en velprøvd metode. Teknikken er vanlig i f.eks. fiske-, mat- og foredlingsindustrien.

Utnytt varmen i avtrekksluften

Fet luft fra storkjøkken er ikke spesielt egnet for varmegjenvinning, til tross for det høye energiinnholdet. Varm avtrekksluft som er filtrert med UV SAFE, er fri for fett og er derfor utmerket for varmeveksling. Dersom det benyttes varmevekslende batterier med separate tillufts- og avtrekkstilkoblinger, unngås luktoverføring.

Enkel rengjøring gir sikker drift

Ved rengjøring åpnes filterhusdøren slik at nettingfilteret og syklonfilteret kan tas ut for rengjøring i oppvaskmaskinen. Når lokket åpnes, er UV-lysrørene også lett tilgjengelige for avtørking, noe som alltid bør gjøres i forbindelse med filterrengjøring. Gjennom dette designet er alle viktige komponenter som krever regelmessig rengjøring fullt synlige og lett tilgjengelige. Ingenting "glemmes". Systemet minner også med et lydsignal om når det er på tide med rengjøring. UV Safe er et brukervennlig system, med en utforming som sikrer effektiv og sikker drift.

Når nettingfilteret og syklonfilteret skal tas ned for rengjøring, åpnes døren, hvorved UV-lysrørene også blir lett tilgjengelige for rengjøring.

Driftsid 12 000 timmar

UV-rørene har en driftstid på 12 000 timer. Systemet teller ned tiden under drift. Betjeningspanelet viser hvor mange driftstimer som gjenstår til lampen må skiftes. Hvis et UV-rør slutter å lyse, slukker også den tilsvarende LED-en på filterhusluken.

ØDC = diameter avtrekkstilkobling

Luftstrøm - trykkfall - lydnivå

Rapporterte dB(A)-verdier gjelder for 10 m2 Sabine, som tilsvarer en romdempning på 4 dB.

Avtrekksluft

Antall filterkassetter i UV SAFE bestemmes av avtrekksluftstrømmen i henhold til tabellen nedenfor.

Avtrekk l/s Antall filterkassetter ØDC mm
60 - 150 1 250
120 - 250 2 250
170 - 340 3 400
215 - 430 4 400
250 - 520 5 400

Lydeffektnivå

Lydeffektnivå Lw (dB) delt inn i oktavbånd oppnås ved å legge til nedenstående korreksjon Kw med gjeldende lydnivå.

UV SAFE Frekvens, Hz
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
7 6 5 4 -4 -9 -15 -29

Lyddemping

Oppgitt lyddemping ΔL (dB) refererer til den totale lydreduksjonen mellom kanal og rom inkl. sluttrefleksjon.

Antall filterkassetter Frekvens, Hz
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
1 20 15 9 5 3 3 2 2
2 17 12 7 3 3 3 2 3
3 15 10 6 3 2 2 1 2
4 14 9 5 2 2 1 0 1
5 13 8 4 2 1 1 1 0

Produktblad UV SAFE

Ladda ner

Montering og innjustering - UV Safe

Ladda ner

Vedlikeholdsinstruksjon UV Safe

Ladda ner